ALGEMENE VOORWAARDEN

GROUP DM BV
M. Scheperslaan 148
3550 HEUSDEN-ZOLDER (BE)
BTW nr. BE 0891.105.445
IBAN : BE07 1431 0928 6466
E-mail : info@groupdm.be

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ons en onze wederpartij, voor zover hier door de partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. De wederpartij gaat formeel akkoord met deze algemene voorwaarden behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
1.2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rec- htverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3.Elk beding vervat in bestelbonnen, brieven of andere bescheiden, uitgaande van de wederpartij, dat strijdig of onverenigbaar is met onderhavige voorwaarden, is niet tegenstelbaar aan ons zelfs indien uitdrukkelijk andersluidend en voorafgaand schriftelijk akkoord van deze laatste.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.
2.2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons enkel tot stand nadat de opdracht schriftelijk werd aanvaard, respectievelijk werd bevestigd, en waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 2 dagen schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd heeft.
3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn slechts bindend indien deze door ons volledig en schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens aangetekend protest binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
3.4. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan, onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Bij twijfel daaromtrent zijn wij gerechtigd te eisen dat een bankwaarborg gesteld wordt als bewijs van kredietwaardigheid.
3.5. Wij zijn gerechtigd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorgerekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, bij gebreke waaraan wij gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot ontvangst van deze informatie

3.7. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover daarnaar verwezen is in de overeenkomst. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert deze laatste.
Artikel 4. Annulering
4.1. In geval van annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever binnen 30 dagen voor de geplande datum van uitvoering behouden wij de keuze tussen enerzijds uitvoering van de overeenkomst en anderzijds de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling. In het laatste geval is de opdrachtgever een forfaitair bedrag verschuldigd ten beloop van 12% van de prijs van de bestelling, onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade, met inbegrip van de gederfde winst, wordt aangetoond. De reeds gemaakte kosten voor o.a. de huur van materialen vallen eveneens ten laste van de wederpartij.
4.2. Indien wij om welke reden dan ook de werken niet kunnen starten op de geplande datum, behouden wij ons eveneens de keuze tussen de uitvoering van de overeenkomst enerzijds en anderzijds het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de wederpartij. In voorliggend geval zal dezelfde regeling als artikel 4.1. van toepassing zijn.
Artikel 5. Termijn
5.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden de uitvoeringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ze ons niet. Vertraging in de uitvoering geeft de wederpartij noch recht op schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst.
5.2. De uitvoeringstermijnen vangen slechts aan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen ed.
5.5. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn in beginsel voor rekening van de wederpartij.
Artikel 6. Wijzigingen
6.1. Wijzigingsbevelen moeten voorafgaandelijk schriftelijk gegeven worden en moeten ondertekend worden door zowel ons als de wederpartij. Dit heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat de overeenkomst enkel gewijzigd kan worden in onderling akkoord. Indien partijen geen akkoord kunnen bereiken, zal de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden ten laste van de wederpartij.

6.2. Wijzigingen hebben tot gevolg dat de bedongen uitvoeringstermijnen automatisch worden verlengd.

6.3. Elke afwijking van ongeacht welke bepaling van de contractuele documenten, met inbegrip van deze aannemingsvoorwaarden, dient steeds schriftelijk te gebeuren.
6.4. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:
− wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden;
− wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
6.5. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van de aannemingssom (excl. BTW) ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.
6.6. Indien (wettelijke) voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst werden bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.
Artikel 7. Verplichtingen van de wederpartij
7.1. De wederpartij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:
−  over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
−  over het gebouw, terrein of het water, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
−  over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;
−  bij beschadiging van niet-meegedeelde informatie, zal de wederpartij voor herstel op haar kosten dienen in te staan of ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden;
−  over voldoende gratis parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
−  over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.;
−  over kantine, schaftgelegenheid, toiletten en wasgelegenheid.
7.2. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
7.3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering daarvan door ons geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden verschuldigd zijn door de wederpartij.
7.4. De wederpartij garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan ons heeft verstrekt. Hij bevestigt en garandeert dat op de plaats van de uitvoering van de werken aan alle voorwaarden is voldaan om de opdracht conform de wet, de overeenkomst en alle regels van de kunst te kunnen uitvoeren.
Artikel 8. Overmacht
8.1. Indien wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
8.2. Indien wij een belangrijk nadeel hebben geleden, kunnen wij de herziening of de verbreking van de overeenkomst vragen door omstandigheden te doen gelden, die wij redelijkerwijze niet konden voorzien bij het opstellen van de offerte of de gunning van de opdracht, die wij niet konden ontwijken en waarvan wij de gevolgen niet konden verhelpen
8.3. Dienen niet limitatief als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: ongunstige weersomstandigheden en de gevolgen daarvan, economische omstandigheden zoals stijgingen van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook.
Artikel 9. Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat
9.1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen. Stopzetting van de uitvoering op bevel van de overheid wordt gelijkgesteld aan schorsing, die de toepasselijkheid van de hierna volgende artikelen meebrengt.

9.2. Kosten die dienentengevolg door ons worden gemaakt evenals de geleden schade dienen te worden vergoed door de wederpartij.
9.3. Indien de schorsing langer aanhoudt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.
9.4. Indien de schorsing daarenboven langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 25% van de aanneemsom verminderd met de niet gemaakte kosten.
Artikel 10. Aanvaarding
10.1. De ingebruikname geldt onherroepelijk als definitieve aanvaarding van de werken.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel ten aanzien de wederpartij als ten aanzien van derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan of veroorzaakt is, door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
11.2. De aansprakelijkheid voor de door ons uitgevoerde werken, om welke reden dan ook, is tegenover de wederpartij en de rechthebbenden van de wederpartij in ieder geval steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de werken waarop de overeenkomst slaat, onverminderd de toepassing van de vigerende wettelijke bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

11.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan plafonds, vloeren of wanden noch voor verborgen leidingwerk. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden in betonnen wanden en vloeren.
11.4. De wederpartij is gehouden tot het vrijwaren van ons voor alle aanspraken van onderaannemers, leveranciers of van derden waarop wij beroep doen evenals voor alle aanspraken van derden.
Artikel 12. Gebreken
12.1. Gebreken in de uitvoering dienen binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden aan ons. De wederpartij dient een nauwkeurige opgave te doen van de aard en de grond van de klachten.
12.2. Iedere klacht over de facturen van dient, om ontvankelijk en geldig te zijn, per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Een klacht schorst in geen geval de betalingstermijn.
12.3. Indien het protest gegrond wordt bevonden door ons kan zij enkel gehouden zijn tot de uitvoering in natura en geenszins tot een uitvoering bij equivalent.
Artikel 13. Prijzen
13.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
−  gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende de normale werkuren op de algemeen gebruikelijke werkdagen;
−  exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
−  vermeld in EURO.
13.2. Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
Artikel 14. Facturatie
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de overeengekomen aanneemsom maandelijks worden gefactureerd of op het einde van de werkzaamheden.
14.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk als bovenvermeld meegefactureerd. Verrekening van minderwerk geschiedt echter bij de eindfacturering.
Artikel 15. Betaling
15.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te betalen, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro- afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

15.2 Alle door wederpartij verrichte betalingen worden in de eerste plaats aangerekend op de door de wederpartij verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 16. Insolvabiliteit van de wederpartij
16.1. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, staking van betaling of kennelijk onvermogen van de wederpartij alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de wederpartij die een weerslag kan hebben op de nakoming van zijn verbintenissen.
16.2. In geval van faillissement van de wederpartij of elke andere vorm van ontstaan van samenloop van de schuldeisers van de wederpartij worden alle uitstaande overeenkomsten vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking gebracht.
Artikel 17. Schadebeding
17.1. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag, is de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlsinterest ten belope van 10% per jaar verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de wederpartij in geval van niet tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hoger geleden schade.
17.2. Indien wij enige invorderingskosten heeft gemaakt naar aanleiding van de betalingsachterstand, zal een vergoeding voor alle relevante invorderingskosten verschuldigd zijn door de wederpartij, behoudens dewelke volgens het recht van de aangezochte rechtbank worden toegekend.
17.3. De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 18. Uitdrukkelijk ontbindend beding
18.1. Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag zijn wij gerechtigd om ten allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schrijven aan de wederpartij met uitwerking op datum van verzending, zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen. Dit uitdrukkelijk ontbindend beding vormt een wezenlijke bepaling van deze overeenkomst.
Artikel 19. Rechtskeuze
19.1. Alle overeenkomsten gesloten met de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

19.2. In geval van betwisting met de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd, behoudens ons recht van om de wederpartij voor de anders bevoegde rechtbank te dagen.